جدول تغییرات لحظه ای

سه شنبه 01 فروردین 1402

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو

150,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

2,300,000 6.12% توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 7/5 کیلو

250,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

2,350,000 11.90% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 7/5 کیلو نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 90 وزن 5 کیلو

50,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

1,750,000 2.94% توری مرغی گرم عرض 90 وزن 5 کیلو نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 5 کیلو

250,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

2,100,000 13.51% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 5 کیلو نمودار 7 ماه پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 150

220,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

2,400,000 8.40% توری فرنگی عرض 150 نمودار 7 ماه پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 180

220,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

2,700,000 7.53% توری فرنگی عرض 180 نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 6 کیلو

200,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

2,150,000 10.26% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 6 کیلو نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو

250,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

3,000,000 7.69% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو نمودار 7 ماه پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 120

120,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

2,100,000 5.41% توری فرنگی عرض 120 نمودار 7 ماه پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 180

320,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

2,700,000 12.31% توری فرنگی عرض 180 نمودار 7 ماه پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 150

220,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

2,400,000 9.17% توری فرنگی عرض 150 نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 6 کیلو

50,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

2,150,000 2.63% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 6 کیلو نمودار 7 ماه پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 120

220,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

2,100,000 11.00% توری فرنگی عرض 120 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2/1

24,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 5/5 مفتول 2/1 نمودار 10 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 5 کیلو

50,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

2,100,000 2.78% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 5 کیلو نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 90 وزن 5 کیلو

50,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

1,750,000 3.03% توری مرغی گرم عرض 90 وزن 5 کیلو نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو

250,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

3,000,000 8.33% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2

24,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 5/5 مفتول 2 نمودار 10 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 7/5 کیلو

100,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

2,350,000 5.00% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 7/5 کیلو نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو

100,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

2,300,000 4.26% توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو نمودار 7 ماه پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.