جهت استعلام از قیمت ها تماس بگیرید.

پنجشنبه 10 اسفند 1402

ناحیه ی کاربری

جدول تغییرات لحظه ای

پنجشنبه 10 اسفند 1402

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید
342,000 2.84% سیم آرماتور بندی فابریک 1/5 بسیار نرم نمودار 2 هفته پیش
342,000 2.84% سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم نمودار 2 هفته پیش

سیم سیاه و آرماتور بندی سیم آرماتوربندی 1/5 نرم

10,000 ریال کاهش نسبت به 2 هفته پیش

340,000 2.86% سیم آرماتوربندی 1/5 نرم نمودار 2 هفته پیش

سیم سیاه و آرماتور بندی سیم آرماتوربندی 4 نرم

10,000 ریال کاهش نسبت به 2 هفته پیش

340,000 2.86% سیم آرماتوربندی 4 نرم نمودار 2 هفته پیش
342,000 2.84% سیم آرماتوربندی فابریک 3 بسیار نرم نمودار 2 هفته پیش

سیم سیاه و آرماتور بندی سیم آرماتوربندی 3 نرم

10,000 ریال کاهش نسبت به 2 هفته پیش

340,000 2.86% سیم آرماتوربندی 3 نرم نمودار 2 هفته پیش
342,000 2.84% سیم آرماتوربندی فابریک 2/5 بسیار نرم نمودار 2 هفته پیش

سیم سیاه و آرماتور بندی سیم آرماتوربندی 2/5 نرم

10,000 ریال کاهش نسبت به 2 هفته پیش

340,000 2.86% سیم آرماتوربندی 2/5 نرم نمودار 2 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90

30,000 ریال افزایش نسبت به 2 هفته پیش

450,000 7.14% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90 نمودار 2 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 3/0

25,000 ریال کاهش نسبت به 2 هفته پیش

365,000 6.41% مفتول گالوانیزه گرم سایز 3/0 نمودار 2 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 4/0

25,000 ریال کاهش نسبت به 2 هفته پیش

365,000 6.41% مفتول گالوانیزه گرم سایز 4/0 نمودار 2 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20

25,000 ریال کاهش نسبت به 2 هفته پیش

365,000 6.41% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20 نمودار 2 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40

25,000 ریال کاهش نسبت به 2 هفته پیش

365,000 6.41% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40 نمودار 2 هفته پیش
430,000 2.27% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/50 ( اسکوپ‌ سنگ) نمودار 2 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/60

10,000 ریال کاهش نسبت به 2 هفته پیش

430,000 2.27% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/60 نمودار 2 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70

10,000 ریال کاهش نسبت به 2 هفته پیش

390,000 2.50% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70 نمودار 2 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50

10,000 ریال افزایش نسبت به 2 هفته پیش

450,000 2.27% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50 نمودار 2 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/0

40,000 ریال افزایش نسبت به 2 هفته پیش

440,000 10.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/0 نمودار 2 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70

25,000 ریال کاهش نسبت به 2 هفته پیش

365,000 6.41% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70 نمودار 2 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0

25,000 ریال کاهش نسبت به 2 هفته پیش

365,000 6.41% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0 نمودار 2 هفته پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.