جدول تغییرات لحظه ای

پنجشنبه 10 آذر 1401

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90

5,000 ریال افزایش نسبت به 3 ماه پیش

305,000 1.67% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90 نمودار 3 ماه پیش
310,000 1.59% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/60

20,000 ریال کاهش نسبت به 3 ماه پیش

255,000 7.27% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/60 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90

10,000 ریال افزایش نسبت به 3 ماه پیش

305,000 3.45% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 4/0

35,000 ریال کاهش نسبت به 3 ماه پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 4/0 نمودار 3 ماه پیش
250,000 9.09% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/50 ( اسکوپ‌ سنگ) نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50

40,000 ریال کاهش نسبت به 3 ماه پیش

310,000 11.43% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20

35,000 ریال کاهش نسبت به 3 ماه پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40

35,000 ریال کاهش نسبت به 3 ماه پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0

35,000 ریال کاهش نسبت به 3 ماه پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0 نمودار 3 ماه پیش
250,000 9.09% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/20 ( سیم رابیتس بندی) نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 3/0

35,000 ریال کاهش نسبت به 3 ماه پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 3/0 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70

35,000 ریال کاهش نسبت به 3 ماه پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70

25,000 ریال کاهش نسبت به 3 ماه پیش

245,000 9.26% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50

20,000 ریال افزایش نسبت به 6 ماه پیش

310,000 6.45% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0

20,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

230,000 8.16% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70

20,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

230,000 8.16% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20

20,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

230,000 8.16% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40

20,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

230,000 8.16% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70

20,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

245,000 8.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70 نمودار 3 ماه پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.