جدول تغییرات لحظه ای

سه شنبه 01 فروردین 1402

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

توری فرنگی توری فرنگی عرض 120

120,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

2,100,000 5.41% توری فرنگی عرض 120 نمودار 7 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 4/0

35,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 4/0 نمودار 6 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40

35,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40 نمودار 6 ماه پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 150

220,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

2,400,000 8.40% توری فرنگی عرض 150 نمودار 7 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50

20,000 ریال افزایش نسبت به 9 ماه پیش

310,000 6.45% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50 نمودار 6 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20

20,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

230,000 8.16% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20 نمودار 6 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 3/0

24,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/5 مفتول 3/0 نمودار 10 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70

20,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

245,000 8.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70 نمودار 6 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/6 مفتول 2/20

24,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 5/6 مفتول 2/20 نمودار 10 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/0

24,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 2/0 نمودار 10 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/7 مفتول 2/10

24,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 5/7 مفتول 2/10 نمودار 10 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2/80

24,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/5 مفتول 2/80 نمودار 10 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0

20,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

230,000 8.16% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0 نمودار 6 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه چشمه 7/5 مفتول 2/20

24,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه چشمه 7/5 مفتول 2/20 نمودار 10 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/7 مفتول 2/0

24,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 5/7 مفتول 2/0 نمودار 10 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/10

24,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 2/10 نمودار 10 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 3

24,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 3 نمودار 10 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2/1

24,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/5 مفتول 2/1 نمودار 10 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/40

24,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 2/40 نمودار 10 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/80

24,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 2/80 نمودار 10 ماه پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.