جدول تغییرات لحظه ای

پنجشنبه 10 آذر 1401

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو

150,000 ریال کاهش نسبت به 3 ماه پیش

2,300,000 6.12% توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 4/0

35,000 ریال کاهش نسبت به 3 ماه پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 4/0 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40

35,000 ریال کاهش نسبت به 3 ماه پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50

20,000 ریال افزایش نسبت به 6 ماه پیش

310,000 6.45% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50 نمودار 3 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 3/0

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/5 مفتول 3/0 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/6 مفتول 2/20

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 5/6 مفتول 2/20 نمودار 7 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70

20,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

245,000 8.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70 نمودار 3 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/0

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 2/0 نمودار 7 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20

20,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

230,000 8.16% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20 نمودار 3 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/7 مفتول 2/10

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 5/7 مفتول 2/10 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/80

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 2/80 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/5

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 2/5 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2/80

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/5 مفتول 2/80 نمودار 7 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0

20,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

230,000 8.16% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0 نمودار 3 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه چشمه 7/5 مفتول 2/20

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه چشمه 7/5 مفتول 2/20 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/7 مفتول 2/0

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 5/7 مفتول 2/0 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/10

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 2/10 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 3

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 3 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2/1

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/5 مفتول 2/1 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/40

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 2/40 نمودار 7 ماه پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.