جدول تغییرات لحظه ای

پنجشنبه 10 آذر 1401

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/7 مفتول 2/40

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/7 مفتول 2/40 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/7 مفتول 2/20

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/7 مفتول 2/20 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/7 مفتول 2/0

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/7 مفتول 2/0 نمودار 7 ماه پیش

پایه فنس پایه فنس 4 لوله سیاه رنگ شده طول 2/4

200,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

1,300,000 18.18% پایه فنس 4 لوله سیاه رنگ شده طول 2/4 نمودار 7 ماه پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 180

320,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

2,700,000 12.31% توری فرنگی عرض 180 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0

20,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

230,000 8.16% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0 نمودار 3 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 5/5 مفتول 2 نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو

100,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

2,300,000 4.26% توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو نمودار 3 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2/4

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 5/5 مفتول 2/4 نمودار 7 ماه پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 120

220,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

2,100,000 11.00% توری فرنگی عرض 120 نمودار 3 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/7 مفتول 3/0

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/7 مفتول 3/0 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/7 مفتول 2/40

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/7 مفتول 2/40 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/7 مفتول 2/5

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/7 مفتول 2/5 نمودار 7 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 3/0

20,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

230,000 8.16% مفتول گالوانیزه گرم سایز 3/0 نمودار 3 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو

250,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

3,000,000 8.33% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40

20,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

230,000 8.16% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70

20,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

245,000 8.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70 نمودار 3 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 7/5 کیلو

100,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

2,350,000 5.00% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 7/5 کیلو نمودار 3 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2/1

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 5/5 مفتول 2/1 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/7 مفتول 2/50

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/7 مفتول 2/50 نمودار 7 ماه پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.