جدول تغییرات لحظه ای

سه شنبه 01 فروردین 1402

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90

45,000 ریال افزایش نسبت به 2 ماه پیش

350,000 14.75% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90 نمودار 2 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90

5,000 ریال افزایش نسبت به 6 ماه پیش

350,000 1.67% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90 نمودار 2 ماه پیش
310,000 1.59% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50 نمودار 6 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 5 کیلو

250,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

2,100,000 13.51% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 5 کیلو نمودار 7 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70

25,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

245,000 9.26% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70 نمودار 6 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20

35,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20 نمودار 6 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 3/0

35,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 3/0 نمودار 6 ماه پیش
250,000 9.09% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/20 ( سیم رابیتس بندی) نمودار 6 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70

35,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70 نمودار 6 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90

10,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

350,000 3.45% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90 نمودار 2 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو

150,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

2,300,000 6.12% توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو نمودار 7 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/60

20,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

255,000 7.27% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/60 نمودار 6 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو

250,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

3,000,000 7.69% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو نمودار 7 ماه پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 120

120,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

2,100,000 5.41% توری فرنگی عرض 120 نمودار 7 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40

35,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40 نمودار 6 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 7/5 کیلو

250,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

2,350,000 11.90% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 7/5 کیلو نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 6 کیلو

200,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

2,150,000 10.26% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 6 کیلو نمودار 7 ماه پیش
250,000 9.09% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/50 ( اسکوپ‌ سنگ) نمودار 6 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0

35,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0 نمودار 6 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50

40,000 ریال کاهش نسبت به 7 ماه پیش

310,000 11.43% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50 نمودار 6 ماه پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.