جدول تغییرات لحظه ای

شنبه 08 مهر 1402

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90

120,000 ریال افزایش نسبت به 5 ماه پیش

470,000 34.29% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90 نمودار 5 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50

160,000 ریال افزایش نسبت به 5 ماه پیش

480,000 50.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50 نمودار 5 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90

45,000 ریال افزایش نسبت به 8 ماه پیش

470,000 14.75% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90 نمودار 5 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90

5,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

470,000 1.67% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90 نمودار 5 ماه پیش
480,000 1.59% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50 نمودار 5 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 5 کیلو

250,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

2,100,000 13.51% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 5 کیلو نمودار 1 سال پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20

35,000 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20 نمودار 1 سال پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 3/0

35,000 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 3/0 نمودار 1 سال پیش
250,000 9.09% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/20 ( سیم رابیتس بندی) نمودار 1 سال پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70

35,000 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70 نمودار 1 سال پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو

150,000 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

2,300,000 6.12% توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو نمودار 1 سال پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/60

20,000 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

255,000 7.27% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/60 نمودار 1 سال پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو

250,000 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

3,000,000 7.69% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو نمودار 1 سال پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 120

120,000 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

2,100,000 5.41% توری فرنگی عرض 120 نمودار 1 سال پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40

35,000 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40 نمودار 1 سال پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 7/5 کیلو

250,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

2,350,000 11.90% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 7/5 کیلو نمودار 1 سال پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 6 کیلو

200,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

2,150,000 10.26% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 6 کیلو نمودار 1 سال پیش
250,000 9.09% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/50 ( اسکوپ‌ سنگ) نمودار 1 سال پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0

35,000 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

230,000 13.21% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0 نمودار 1 سال پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50

40,000 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

480,000 11.43% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50 نمودار 5 ماه پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.