جهت استعلام از قیمت ها تماس بگیرید.

سه شنبه 29 خرداد 1403

ناحیه ی کاربری

جدول تغییرات لحظه ای

سه شنبه 29 خرداد 1403

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

توری پرسی توری پرسی چشمه 4*4 مفتول 4

0 ریال کاهش نسبت به 1 ساعت پیش

350,000 0.00% توری پرسی چشمه 4*4 مفتول 4 نمودار 1 ساعت پیش

توری پرسی توری پرسی چشمه 5*5 مفتول 4

0 ریال کاهش نسبت به 1 ساعت پیش

350,000 0.00% توری پرسی چشمه 5*5 مفتول 4 نمودار 1 ساعت پیش

توری پرسی توری پرسی چشمه 5*5 مفتول 4/5

0 ریال کاهش نسبت به 1 ساعت پیش

350,000 0.00% توری پرسی چشمه 5*5 مفتول 4/5 نمودار 1 ساعت پیش

توری پرسی توری پرسی چشمه 5*5 مفتول 5

0 ریال کاهش نسبت به 1 ساعت پیش

350,000 0.00% توری پرسی چشمه 5*5 مفتول 5 نمودار 1 ساعت پیش

توری پرسی توری پرسی چشمه 4*4 مفتول 3/3

0 ریال کاهش نسبت به 1 ساعت پیش

350,000 0.00% توری پرسی چشمه 4*4 مفتول 3/3 نمودار 1 ساعت پیش

توری پرسی توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 3/60

0 ریال کاهش نسبت به 1 ساعت پیش

350,000 0.00% توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 3/60 نمودار 1 ساعت پیش
310,000 0.00% توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25*25 نمودار 1 ساعت پیش

توری پرسی توری پرسی چشمه 4*4 مفتول 3/5

0 ریال کاهش نسبت به 1 ساعت پیش

350,000 0.00% توری پرسی چشمه 4*4 مفتول 3/5 نمودار 1 ساعت پیش

توری پرسی توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 4

0 ریال کاهش نسبت به 1 ساعت پیش

350,000 0.00% توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 4 نمودار 1 ساعت پیش
310,000 0.00% توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 30*30 نمودار 1 ساعت پیش
21,000,000 0.00% توری جوشی چشمه2/5 سانتیمتر عرض 1  متر مفتول1/5 نمودار 1 ساعت پیش

توری پرسی توری پرسی چشمه 3*3 مفتول 4

0 ریال کاهش نسبت به 1 ساعت پیش

350,000 0.00% توری پرسی چشمه 3*3 مفتول 4 نمودار 1 ساعت پیش
25,000,000 0.00% توری جوشی چشمه2/5 سانتیمتر عرض 1/20  متر مفتول1.5 نمودار 1 ساعت پیش

توری پرسی توری پرسی چشمه 3*3 مفتول 4/5

0 ریال کاهش نسبت به 1 ساعت پیش

350,000 0.00% توری پرسی چشمه 3*3 مفتول 4/5 نمودار 1 ساعت پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 4

10,000 ریال افزایش نسبت به 1 ساعت پیش

470,000 2.17% توری چشمه 5/5 مفتول 4 نمودار 1 ساعت پیش
310,000 0.00% توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15*15 نمودار 1 ساعت پیش

توری پرسی توری پرسی چشمه 4*4 مفتول 3

0 ریال کاهش نسبت به 1 ساعت پیش

350,000 0.00% توری پرسی چشمه 4*4 مفتول 3 نمودار 1 ساعت پیش

توری پرسی توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 3/3

0 ریال کاهش نسبت به 1 ساعت پیش

350,000 0.00% توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 3/3 نمودار 1 ساعت پیش
310,000 0.00% توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 20*20 نمودار 1 ساعت پیش

توری گابیون گابیون چشمه 10*8 مفتول 1/7 ارتفاع 1

10,000 ریال افزایش نسبت به 1 ساعت پیش

355,000 2.90% گابیون چشمه 10*8 مفتول 1/7 ارتفاع 1 نمودار 1 ساعت پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.