جدول تغییرات لحظه ای

پنجشنبه 10 آذر 1401

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو

100,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

2,300,000 4.26% توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو نمودار 3 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/0

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 2/0 نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو

250,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

3,000,000 8.33% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو نمودار 3 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه چشمه 7/5 مفتول 2/20

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه چشمه 7/5 مفتول 2/20 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2/40

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/5 مفتول 2/40 نمودار 7 ماه پیش

پایه فنس پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده دسته 2 طول 2/0

285,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

1,700,000 20.14% پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده دسته 2 طول 2/0 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/40

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 2/40 نمودار 7 ماه پیش

پایه فنس پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده دسته 2 طول 2/4

335,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

1,850,000 22.11% پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده دسته 2 طول 2/4 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2/2

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 5/5 مفتول 2/2 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/80

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 2/80 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2/80

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/5 مفتول 2/80 نمودار 7 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70

20,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

230,000 8.16% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70 نمودار 3 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2/1

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/5 مفتول 2/1 نمودار 7 ماه پیش

خاموت خاموت مهندسی 12 آجدار

9,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

195,000 4.84% خاموت مهندسی 12 آجدار نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 7/5 کیلو

100,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

2,350,000 5.00% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 7/5 کیلو نمودار 3 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2

24,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/5 مفتول 2 نمودار 7 ماه پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 120

220,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

2,100,000 11.00% توری فرنگی عرض 120 نمودار 3 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 5 کیلو

50,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

2,100,000 2.78% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 5 کیلو نمودار 3 ماه پیش

خاموت خاموت مهندسی 10 آجدار

10,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

195,000 5.41% خاموت مهندسی 10 آجدار نمودار 7 ماه پیش

پایه فنس پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده طول 2/4

200,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

2,650,000 8.16% پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده طول 2/4 نمودار 7 ماه پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.