جدول تغییرات لحظه ای

شنبه 08 مهر 1402

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو

100,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

2,300,000 4.26% توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/0

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 2/0 نمودار 1 سال پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو

250,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

3,000,000 8.33% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه چشمه 7/5 مفتول 2/20

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه چشمه 7/5 مفتول 2/20 نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2/40

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/5 مفتول 2/40 نمودار 1 سال پیش

پایه فنس پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده دسته 2 طول 2/0

285,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

1,700,000 20.14% پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده دسته 2 طول 2/0 نمودار 1 سال پیش

پایه فنس پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده طول 2/4

200,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

2,650,000 8.16% پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده طول 2/4 نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/40

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 2/40 نمودار 1 سال پیش

پایه فنس پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده دسته 2 طول 2/4

335,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

1,850,000 22.11% پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده دسته 2 طول 2/4 نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2/2

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 5/5 مفتول 2/2 نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/80

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 2/80 نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2/80

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/5 مفتول 2/80 نمودار 1 سال پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70

20,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

230,000 8.16% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70 نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2/1

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/5 مفتول 2/1 نمودار 1 سال پیش

خاموت خاموت مهندسی 12 آجدار

9,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

195,000 4.84% خاموت مهندسی 12 آجدار نمودار 1 سال پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 7/5 کیلو

100,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

2,350,000 5.00% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 7/5 کیلو نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/5 مفتول 2 نمودار 1 سال پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 120

220,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

2,100,000 11.00% توری فرنگی عرض 120 نمودار 1 سال پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 5 کیلو

50,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

2,100,000 2.78% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 5 کیلو نمودار 1 سال پیش

خاموت خاموت مهندسی 10 آجدار

10,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

195,000 5.41% خاموت مهندسی 10 آجدار نمودار 1 سال پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.