جدول تغییرات لحظه ای

سه شنبه 01 فروردین 1402

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

رابیتس مسعود رابیتس 400 گرم مسعود

12,000 ریال افزایش نسبت به 10 ماه پیش

202,000 6.32% رابیتس 400 گرم مسعود نمودار 10 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 680 گرم مسعود

245,699 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

245,700 24,569,900.00% رابیتس 680 گرم مسعود نمودار 1 سال پیش

رابیتس مسعود رابیتس 870 گرم

315,699 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

315,700 31,569,900.00% رابیتس 870 گرم نمودار 1 سال پیش

رابیتس مسعود رابیتس 830 گرم مسعود

306,999 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

307,000 30,699,900.00% رابیتس 830 گرم مسعود نمودار 1 سال پیش

رابیتس مسعود رابیتس 880 گرم مسعود

5,700 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

315,700 1.84% رابیتس 880 گرم مسعود نمودار 1 سال پیش

رابیتس مسعود رابیتس 1180 گرم مسعود

395,699 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

395,700 39,569,900.00% رابیتس 1180 گرم مسعود نمودار 1 سال پیش

رابیتس مسعود رابیتس 1050 گرم مسعود

19,300 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

360,700 5.08% رابیتس 1050 گرم مسعود نمودار 1 سال پیش

رابیتس مسعود رابیتس 600 گرم مسعود

43,800 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

226,200 16.22% رابیتس 600 گرم مسعود نمودار 1 سال پیش

رابیتس مسعود رابیتس 1130 گرم مسعود

16,000 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

394,000 3.90% رابیتس 1130 گرم مسعود نمودار 1 سال پیش

رابیتس مسعود رابیتس 650 گرم مسعود

246,199 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

246,200 24,619,900.00% رابیتس 650 گرم مسعود نمودار 1 سال پیش

رابیتس مسعود رابیتس 1020 گرم مسعود

350,699 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

350,700 35,069,900.00% رابیتس 1020 گرم مسعود نمودار 1 سال پیش

رابیتس مسعود رابیتس 570 گرم مسعود

235,999 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

236,000 23,599,900.00% رابیتس 570 گرم مسعود نمودار 1 سال پیش

رابیتس مسعود رابیتس 400 گرم مسعود

189,999 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

202,000 18,999,900.00% رابیتس 400 گرم مسعود نمودار 10 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 1080 گرم مسعود

370,699 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

370,700 37,069,900.00% رابیتس 1080 گرم مسعود نمودار 1 سال پیش

رابیتس مسعود رابیتس 440 گرم مسعود

199,999 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

200,000 19,999,900.00% رابیتس 440 گرم مسعود نمودار 1 سال پیش

رابیتس مسعود رابیتس 700 گرم مسعود

257,999 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

258,000 25,799,900.00% رابیتس 700 گرم مسعود نمودار 1 سال پیش

رابیتس مسعود رابیتس 450 گرم مسعود

209,999 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

210,000 20,999,900.00% رابیتس 450 گرم مسعود نمودار 1 سال پیش

رابیتس مسعود رابیتس 740 گرم مسعود

44,200 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

250,800 14.98% رابیتس 740 گرم مسعود نمودار 1 سال پیش

رابیتس مسعود رابیتس 500 گرم مسعود

211,999 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

212,000 21,199,900.00% رابیتس 500 گرم مسعود نمودار 1 سال پیش

رابیتس مسعود رابیتس 940 گرم مسعود

9,300 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

340,700 2.66% رابیتس 940 گرم مسعود نمودار 1 سال پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.