جدول تغییرات لحظه ای

پنجشنبه 10 آذر 1401

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید
250,000 5.77% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/20 ( سیم رابیتس بندی) نمودار 3 ماه پیش
250,000 5.77% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/50 ( اسکوپ‌ سنگ) نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/60

25,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

255,000 10.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/60 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/0

15,000 ریال افزایش نسبت به 7 ماه پیش

280,000 5.66% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/0 نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50

10,000 ریال کاهش نسبت به 8 ماه پیش

310,000 3.13% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50 نمودار 3 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 650 گرم مسعود

246,199 ریال افزایش نسبت به 9 ماه پیش

246,200 24,619,900.00% رابیتس 650 گرم مسعود نمودار 9 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 700 گرم مسعود

257,999 ریال افزایش نسبت به 9 ماه پیش

258,000 25,799,900.00% رابیتس 700 گرم مسعود نمودار 9 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 870 گرم

315,699 ریال افزایش نسبت به 9 ماه پیش

315,700 31,569,900.00% رابیتس 870 گرم نمودار 9 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 450 گرم مسعود

209,999 ریال افزایش نسبت به 9 ماه پیش

210,000 20,999,900.00% رابیتس 450 گرم مسعود نمودار 9 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 740 گرم مسعود

44,200 ریال کاهش نسبت به 9 ماه پیش

250,800 14.98% رابیتس 740 گرم مسعود نمودار 9 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 500 گرم مسعود

211,999 ریال افزایش نسبت به 9 ماه پیش

212,000 21,199,900.00% رابیتس 500 گرم مسعود نمودار 9 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 830 گرم مسعود

306,999 ریال افزایش نسبت به 9 ماه پیش

307,000 30,699,900.00% رابیتس 830 گرم مسعود نمودار 9 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 1300 گرم مسعود

434,999 ریال افزایش نسبت به 9 ماه پیش

435,000 43,499,900.00% رابیتس 1300 گرم مسعود نمودار 9 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 600 گرم مسعود

43,800 ریال کاهش نسبت به 9 ماه پیش

226,200 16.22% رابیتس 600 گرم مسعود نمودار 9 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 1080 گرم مسعود

370,699 ریال افزایش نسبت به 9 ماه پیش

370,700 37,069,900.00% رابیتس 1080 گرم مسعود نمودار 9 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 1020 گرم مسعود

350,699 ریال افزایش نسبت به 9 ماه پیش

350,700 35,069,900.00% رابیتس 1020 گرم مسعود نمودار 9 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 1130 گرم مسعود

16,000 ریال کاهش نسبت به 9 ماه پیش

394,000 3.90% رابیتس 1130 گرم مسعود نمودار 9 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 570 گرم مسعود

235,999 ریال افزایش نسبت به 9 ماه پیش

236,000 23,599,900.00% رابیتس 570 گرم مسعود نمودار 9 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 680 گرم مسعود

245,699 ریال افزایش نسبت به 9 ماه پیش

245,700 24,569,900.00% رابیتس 680 گرم مسعود نمودار 9 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 880 گرم مسعود

5,700 ریال افزایش نسبت به 9 ماه پیش

315,700 1.84% رابیتس 880 گرم مسعود نمودار 9 ماه پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.