جدول تغییرات لحظه ای

شنبه 15 بهمن 1401

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

رابیتس مسعود رابیتس 1080 گرم مسعود

370,699 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

370,700 37,069,900.00% رابیتس 1080 گرم مسعود نمودار 11 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 870 گرم

315,699 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

315,700 31,569,900.00% رابیتس 870 گرم نمودار 11 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 1300 گرم مسعود

434,999 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

435,000 43,499,900.00% رابیتس 1300 گرم مسعود نمودار 11 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 450 گرم مسعود

209,999 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

210,000 20,999,900.00% رابیتس 450 گرم مسعود نمودار 11 ماه پیش

خاموت خاموت سنجاقی 12 آجدار

195,999 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

196,000 19,599,900.00% خاموت سنجاقی 12 آجدار نمودار 11 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 570 گرم مسعود

235,999 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

236,000 23,599,900.00% رابیتس 570 گرم مسعود نمودار 11 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 1020 گرم مسعود

350,699 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

350,700 35,069,900.00% رابیتس 1020 گرم مسعود نمودار 11 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 700 گرم مسعود

257,999 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

258,000 25,799,900.00% رابیتس 700 گرم مسعود نمودار 11 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 400 گرم مسعود

189,999 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

202,000 18,999,900.00% رابیتس 400 گرم مسعود نمودار 9 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 600 گرم مسعود

43,800 ریال کاهش نسبت به 11 ماه پیش

226,200 16.22% رابیتس 600 گرم مسعود نمودار 11 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 740 گرم مسعود

44,200 ریال کاهش نسبت به 11 ماه پیش

250,800 14.98% رابیتس 740 گرم مسعود نمودار 11 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 1130 گرم مسعود

16,000 ریال کاهش نسبت به 11 ماه پیش

394,000 3.90% رابیتس 1130 گرم مسعود نمودار 11 ماه پیش

خاموت خاموت مثلثی 8 آجدار

198,999 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

199,000 19,899,900.00% خاموت مثلثی 8 آجدار نمودار 11 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 1180 گرم مسعود

395,699 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

395,700 39,569,900.00% رابیتس 1180 گرم مسعود نمودار 11 ماه پیش

پایه فنس پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده دسته 2 طول 2/4

200,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

1,850,000 15.21% پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده دسته 2 طول 2/4 نمودار 9 ماه پیش

خاموت خاموت مثلثی 12 آجدار

195,999 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

195,000 19,599,900.00% خاموت مثلثی 12 آجدار نمودار 9 ماه پیش

خاموت خاموت مثلثی 10 آجدار

194,999 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

195,000 19,499,900.00% خاموت مثلثی 10 آجدار نمودار 11 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 830 گرم مسعود

306,999 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

307,000 30,699,900.00% رابیتس 830 گرم مسعود نمودار 11 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه چشمه 7/5 مفتول 2/20

55,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 27.09% توری چشمه چشمه 7/5 مفتول 2/20 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/40

16,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 6.61% توری چشمه 7/5 مفتول 2/40 نمودار 9 ماه پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.