جدول تغییرات لحظه ای

چهارشنبه 10 خرداد 1402

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید
2,050,000 3.54% پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده دسته 2 طول 3/0 نمودار 1 سال پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 4/0

20,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

230,000 8.16% مفتول گالوانیزه گرم سایز 4/0 نمودار 9 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو

250,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

3,000,000 8.33% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو نمودار 9 ماه پیش

پایه فنس پایه فنس 4 لوله سیاه رنگ شده طول 3/0

150,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

1,750,000 9.38% پایه فنس 4 لوله سیاه رنگ شده طول 3/0 نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/7 مفتول 2/40

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/7 مفتول 2/40 نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 5/5 مفتول 2 نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/80

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 2/80 نمودار 1 سال پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 6 کیلو

50,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

2,150,000 2.63% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 6 کیلو نمودار 9 ماه پیش

پایه فنس پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده طول 2/4

200,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

2,650,000 8.16% پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده طول 2/4 نمودار 1 سال پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 150

220,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

2,400,000 9.17% توری فرنگی عرض 150 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/7 مفتول 3/0

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/7 مفتول 3/0 نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/7 مفتول 2/0

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/7 مفتول 2/0 نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/7 مفتول 2/40

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/7 مفتول 2/40 نمودار 1 سال پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 120

220,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

2,100,000 11.00% توری فرنگی عرض 120 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2/2

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 5/5 مفتول 2/2 نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 3

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 5/5 مفتول 3 نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/7 مفتول 2/5

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 5/7 مفتول 2/5 نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/40

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/5 مفتول 2/40 نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/7 مفتول 2/10

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 7/7 مفتول 2/10 نمودار 1 سال پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/7 مفتول 2/20

24,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 9.30% توری چشمه 6/7 مفتول 2/20 نمودار 1 سال پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.