جدول تغییرات لحظه ای

شنبه 15 بهمن 1401

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

اسپیسر اسپیسر Wheel 50 mm

22 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

3,200 0.67% اسپیسر Wheel 50 mm نمودار 1 سال پیش

اسپیسر اسپیسر Hard 40 mm

100 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

6,100 1.65% اسپیسر Hard 40 mm نمودار 1 سال پیش

اسپیسر اسپیسر Max 40 mm

2 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

5,350 0.04% اسپیسر Max 40 mm نمودار 1 سال پیش

اسپیسر اسپیسر Fix 40 mm

2 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

2,850 0.07% اسپیسر Fix 40 mm نمودار 1 سال پیش

اسپیسر اسپیسر Hard 30 mm

42 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

4,650 0.90% اسپیسر Hard 30 mm نمودار 1 سال پیش

اسپیسر اسپیسر Max 30 mm

2 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

4,450 0.04% اسپیسر Max 30 mm نمودار 1 سال پیش

اسپیسر اسپیسر Fix 30 mm

2 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

2,359 0.08% اسپیسر Fix 30 mm نمودار 1 سال پیش

اسپیسر اسپیسر fix 25 mm

2 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

2,245 0.09% اسپیسر fix 25 mm نمودار 1 سال پیش

اسپیسر اسپیسر Hard 70 mm

42 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

7,810 0.54% اسپیسر Hard 70 mm نمودار 1 سال پیش

اسپیسر اسپیسر Max 75 mm

41 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

5,990 0.69% اسپیسر Max 75 mm نمودار 1 سال پیش

اسپیسر اسپیسر Hard 100 mm

41 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

1,950 2.10% اسپیسر Hard 100 mm نمودار 1 سال پیش

الکترود الکترود 4 آما E6013

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

305,000 0.33% الکترود 4 آما E6013 نمودار 1 سال پیش

الکترود الکترود 3 آما E6013

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

305,000 0.33% الکترود 3 آما E6013 نمودار 1 سال پیش

الکترود الکترود 4 میکا E7018

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

290,000 0.34% الکترود 4 میکا E7018 نمودار 1 سال پیش

الکترود الکترود 3 میکا E7018

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

290,000 0.34% الکترود 3 میکا E7018 نمودار 1 سال پیش

الکترود الکترود 5 آما E7018

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

315,000 0.32% الکترود 5 آما E7018 نمودار 1 سال پیش

الکترود الکترود 4 آما E7018

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

305,000 0.33% الکترود 4 آما E7018 نمودار 1 سال پیش

الکترود الکترود 3 آما E7018

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

305,000 0.33% الکترود 3 آما E7018 نمودار 1 سال پیش

میلگرد میلگرد 10 ساده نرمال 2 الی 5 متری

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

150,000 0.65% میلگرد 10 ساده نرمال 2 الی 5 متری نمودار 1 سال پیش

میلگرد میلگرد 10 ساده نرمال 5 الی 6 متر سبک

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

153,000 0.64% میلگرد 10 ساده نرمال 5 الی 6 متر سبک نمودار 1 سال پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.