جدول تغییرات لحظه ای

شنبه 15 بهمن 1401

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2/80

62,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 16.67% توری چشمه 6/5 مفتول 2/80 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/7 مفتول 2/5

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.29% توری چشمه 5/7 مفتول 2/5 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/7 مفتول 2/40

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.32% توری چشمه 5/7 مفتول 2/40 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/6 مفتول 2/20

2,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.76% توری چشمه 5/6 مفتول 2/20 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/7 مفتول 2/10

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.42% توری چشمه 5/7 مفتول 2/10 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/7 مفتول 2/0

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.44% توری چشمه 5/7 مفتول 2/0 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 3

2,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.54% توری چشمه 7/5 مفتول 3 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/80

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.31% توری چشمه 7/5 مفتول 2/80 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/5

2,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.76% توری چشمه 7/5 مفتول 2/5 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه چشمه 7/5 مفتول 2/20

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.48% توری چشمه چشمه 7/5 مفتول 2/20 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/10

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.52% توری چشمه 7/5 مفتول 2/10 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/0

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.58% توری چشمه 7/5 مفتول 2/0 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 3/0

2,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.46% توری چشمه 6/5 مفتول 3/0 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/7 مفتول 3/0

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.24% توری چشمه 6/7 مفتول 3/0 نمودار 9 ماه پیش

سیم سیاه و آرماتور بندی سیم آرماتوربندی 1/5 نرم

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

190,000 0.52% سیم آرماتوربندی 1/5 نرم نمودار 1 سال پیش

الکترود الکترود 3 میکا E6013

1,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

290,000 0.34% الکترود 3 میکا E6013 نمودار 1 سال پیش

اسپیسر اسپیسر Wheel 75 mm

22 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

7,510 0.29% اسپیسر Wheel 75 mm نمودار 1 سال پیش

اسپیسر اسپیسر Hard 50 mm

22 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

4,500 0.41% اسپیسر Hard 50 mm نمودار 1 سال پیش

اسپیسر اسپیسر Max 50 mm

42 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

5,500 0.76% اسپیسر Max 50 mm نمودار 1 سال پیش

اسپیسر اسپیسر Fix 50 mm

12 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

7,300 0.16% اسپیسر Fix 50 mm نمودار 1 سال پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.