جدول تغییرات لحظه ای

شنبه 15 بهمن 1401

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90

10,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

350,000 3.57% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90 نمودار 5 روز پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/0

35,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

280,000 15.22% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/0 نمودار 5 ماه پیش
250,000 13.04% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/20 ( سیم رابیتس بندی) نمودار 5 ماه پیش
250,000 13.04% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/50 ( اسکوپ‌ سنگ) نمودار 5 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/60

25,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

255,000 11.11% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/60 نمودار 5 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70

25,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

245,000 11.11% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70 نمودار 5 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0

30,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

230,000 13.95% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0 نمودار 5 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20

30,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

230,000 13.95% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20 نمودار 5 ماه پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 180

120,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

2,700,000 4.84% توری فرنگی عرض 180 نمودار 5 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2

28,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 12.17% توری چشمه 5/5 مفتول 2 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2/80

172,000 ریال کاهش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 40.00% توری چشمه 6/5 مفتول 2/80 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 3/0

172,000 ریال کاهش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 40.00% توری چشمه 6/5 مفتول 3/0 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/0

88,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 51.76% توری چشمه 7/5 مفتول 2/0 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/10

68,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 35.79% توری چشمه 7/5 مفتول 2/10 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه چشمه 7/5 مفتول 2/20

55,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 27.09% توری چشمه چشمه 7/5 مفتول 2/20 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/40

16,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 6.61% توری چشمه 7/5 مفتول 2/40 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/5

3,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 1.18% توری چشمه 7/5 مفتول 2/5 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/5 مفتول 2/80

62,000 ریال کاهش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 19.38% توری چشمه 7/5 مفتول 2/80 نمودار 9 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40

30,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

230,000 13.95% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40 نمودار 5 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2/50

37,000 ریال کاهش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 12.54% توری چشمه 6/5 مفتول 2/50 نمودار 9 ماه پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.