جدول تغییرات لحظه ای

شنبه 15 بهمن 1401

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2/40

12,000 ریال کاهش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 4.44% توری چشمه 6/5 مفتول 2/40 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2/1

8,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 3.20% توری چشمه 5/5 مفتول 2/1 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2/2

12,000 ریال کاهش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 4.44% توری چشمه 5/5 مفتول 2/2 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2/4

62,000 ریال کاهش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 19.38% توری چشمه 5/5 مفتول 2/4 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2.5

95,000 ریال کاهش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 26.91% توری چشمه 5/5 مفتول 2.5 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2/8

182,000 ریال کاهش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 41.36% توری چشمه 5/5 مفتول 2/8 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 3

252,000 ریال کاهش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 49.41% توری چشمه 5/5 مفتول 3 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2

58,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 29.00% توری چشمه 6/5 مفتول 2 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2/1

38,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 17.27% توری چشمه 6/5 مفتول 2/1 نمودار 9 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 6/5 مفتول 2/20

28,000 ریال افزایش نسبت به 11 ماه پیش

282,000 12.17% توری چشمه 6/5 مفتول 2/20 نمودار 9 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20

10,000 ریال افزایش نسبت به 12 ماه پیش

230,000 4.88% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20 نمودار 5 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0

10,000 ریال افزایش نسبت به 12 ماه پیش

230,000 4.88% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0 نمودار 5 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70

10,000 ریال افزایش نسبت به 12 ماه پیش

245,000 4.65% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70 نمودار 5 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/60

5,000 ریال افزایش نسبت به 12 ماه پیش

255,000 2.27% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/60 نمودار 5 ماه پیش
250,000 4.55% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/50 ( اسکوپ‌ سنگ) نمودار 5 ماه پیش
250,000 4.55% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/20 ( سیم رابیتس بندی) نمودار 5 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/0

10,000 ریال کاهش نسبت به 12 ماه پیش

280,000 4.17% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/0 نمودار 5 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90

25,000 ریال افزایش نسبت به 12 ماه پیش

350,000 9.80% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90 نمودار 5 روز پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50

45,000 ریال افزایش نسبت به 12 ماه پیش

310,000 18.37% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50 نمودار 5 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40

10,000 ریال افزایش نسبت به 12 ماه پیش

230,000 4.88% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40 نمودار 5 ماه پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.