جدول تغییرات لحظه ای

سه شنبه 01 فروردین 1402

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2/8

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.00% توری چشمه 5/5 مفتول 2/8 نمودار 10 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2.5

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.00% توری چشمه 5/5 مفتول 2.5 نمودار 10 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2/4

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.00% توری چشمه 5/5 مفتول 2/4 نمودار 10 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2/2

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.00% توری چشمه 5/5 مفتول 2/2 نمودار 10 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2/1

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.00% توری چشمه 5/5 مفتول 2/1 نمودار 10 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.00% توری چشمه 5/5 مفتول 2 نمودار 10 ماه پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 180

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

2,700,000 0.00% توری فرنگی عرض 180 نمودار 7 ماه پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 150

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

2,400,000 0.00% توری فرنگی عرض 150 نمودار 7 ماه پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 120

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

2,100,000 0.00% توری فرنگی عرض 120 نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

2,300,000 0.00% توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 90 وزن 5 کیلو

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

1,750,000 0.00% توری مرغی گرم عرض 90 وزن 5 کیلو نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

3,000,000 0.00% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 7/5 کیلو

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

2,350,000 0.00% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 7/5 کیلو نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 6 کیلو

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

2,150,000 0.00% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 6 کیلو نمودار 7 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 5 کیلو

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

2,100,000 0.00% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 5 کیلو نمودار 7 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50

10,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

310,000 3.51% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50 نمودار 6 ماه پیش
230,000 0.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 4/0 نمودار 6 ماه پیش
230,000 0.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 3/0 نمودار 6 ماه پیش
230,000 0.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70 نمودار 6 ماه پیش
230,000 0.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40 نمودار 6 ماه پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.