جدول تغییرات لحظه ای

پنجشنبه 10 آذر 1401

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2.5

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.00% توری چشمه 5/5 مفتول 2.5 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2/4

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.00% توری چشمه 5/5 مفتول 2/4 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2/2

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.00% توری چشمه 5/5 مفتول 2/2 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2/1

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.00% توری چشمه 5/5 مفتول 2/1 نمودار 7 ماه پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 5/5 مفتول 2

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

282,000 0.00% توری چشمه 5/5 مفتول 2 نمودار 7 ماه پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 180

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

2,700,000 0.00% توری فرنگی عرض 180 نمودار 3 ماه پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 150

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

2,400,000 0.00% توری فرنگی عرض 150 نمودار 3 ماه پیش

توری فرنگی توری فرنگی عرض 120

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

2,100,000 0.00% توری فرنگی عرض 120 نمودار 3 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

2,300,000 0.00% توری مرغی گرم عرض 150 وزن 7/5 کیلو نمودار 3 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 90 وزن 5 کیلو

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

1,750,000 0.00% توری مرغی گرم عرض 90 وزن 5 کیلو نمودار 3 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

3,000,000 0.00% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو نمودار 3 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 7/5 کیلو

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

2,350,000 0.00% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 7/5 کیلو نمودار 3 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 6 کیلو

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

2,150,000 0.00% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 6 کیلو نمودار 3 ماه پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 5 کیلو

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

2,100,000 0.00% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 5 کیلو نمودار 3 ماه پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50

10,000 ریال افزایش نسبت به 1 سال پیش

310,000 3.51% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50 نمودار 3 ماه پیش
230,000 0.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 4/0 نمودار 3 ماه پیش
230,000 0.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 3/0 نمودار 3 ماه پیش
230,000 0.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70 نمودار 3 ماه پیش
230,000 0.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40 نمودار 3 ماه پیش
230,000 0.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20 نمودار 3 ماه پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.