جهت استعلام از قیمت ها تماس بگیرید.

شنبه 11 آذر 1402

ناحیه ی کاربری

جدول تغییرات لحظه ای

شنبه 11 آذر 1402

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

رابیتس مسعود رابیتس 740 گرم مسعود

297,999 ریال افزایش نسبت به 2 سال پیش

1 29,799,900.00% رابیتس 740 گرم مسعود نمودار 4 هفته پیش

رابیتس مسعود رابیتس 810 گرم مسعود

319,999 ریال افزایش نسبت به 2 سال پیش

1 31,999,900.00% رابیتس 810 گرم مسعود نمودار 4 هفته پیش

رابیتس مسعود رابیتس 880 گرم مسعود

329,999 ریال افزایش نسبت به 2 سال پیش

1 32,999,900.00% رابیتس 880 گرم مسعود نمودار 4 هفته پیش

رابیتس مسعود رابیتس 940 گرم مسعود

350,999 ریال افزایش نسبت به 2 سال پیش

1 35,099,900.00% رابیتس 940 گرم مسعود نمودار 4 هفته پیش

رابیتس مسعود رابیتس 1050 گرم مسعود

379,999 ریال افزایش نسبت به 2 سال پیش

1 37,999,900.00% رابیتس 1050 گرم مسعود نمودار 4 هفته پیش

رابیتس مسعود رابیتس 1130 گرم مسعود

409,999 ریال افزایش نسبت به 2 سال پیش

1 40,999,900.00% رابیتس 1130 گرم مسعود نمودار 4 هفته پیش

رابیتس مسعود رابیتس 1380 گرم مسعود

439,999 ریال افزایش نسبت به 2 سال پیش

1 43,999,900.00% رابیتس 1380 گرم مسعود نمودار 4 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/60

9,000 ریال افزایش نسبت به 2 سال پیش

370,000 3.91% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/60 نمودار 4 هفته پیش
365,000 5.22% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/50 ( اسکوپ‌ سنگ) نمودار 3 هفته پیش
365,000 5.22% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/20 ( سیم رابیتس بندی) نمودار 3 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/0

5,000 ریال افزایش نسبت به 2 سال پیش

380,000 1.89% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/0 نمودار 4 هفته پیش
420,000 1.75% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50 نمودار 5 روز پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70

23,000 ریال افزایش نسبت به 2 سال پیش

370,000 10.70% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70 نمودار 4 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0

16,000 ریال افزایش نسبت به 2 سال پیش

320,000 7.62% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0 نمودار 3 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20

16,000 ریال افزایش نسبت به 2 سال پیش

320,000 7.62% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20 نمودار 3 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40

16,000 ریال افزایش نسبت به 2 سال پیش

320,000 7.62% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40 نمودار 3 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70

16,000 ریال افزایش نسبت به 2 سال پیش

320,000 7.62% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70 نمودار 3 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 3/0

16,000 ریال افزایش نسبت به 2 سال پیش

320,000 7.62% مفتول گالوانیزه گرم سایز 3/0 نمودار 3 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 4/0

16,000 ریال افزایش نسبت به 2 سال پیش

320,000 7.62% مفتول گالوانیزه گرم سایز 4/0 نمودار 3 هفته پیش

توری حصاری یا فنس توری چشمه 7/7 مفتول 2/20

8,000 ریال افزایش نسبت به 2 سال پیش

370,000 4.02% توری چشمه 7/7 مفتول 2/20 نمودار 4 هفته پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.