جدول تغییرات لحظه ای

شنبه 15 بهمن 1401

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

رابیتس مسعود رابیتس 450 گرم مسعود

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

210,000 0.00% رابیتس 450 گرم مسعود نمودار 11 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 440 گرم مسعود

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

200,000 0.00% رابیتس 440 گرم مسعود نمودار 11 ماه پیش

رابیتس مسعود رابیتس 400 گرم مسعود

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

202,000 0.00% رابیتس 400 گرم مسعود نمودار 9 ماه پیش

خاموت خاموت مثلثی 12 آجدار

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

195,000 0.00% خاموت مثلثی 12 آجدار نمودار 9 ماه پیش

خاموت خاموت مثلثی 10 آجدار

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

195,000 0.00% خاموت مثلثی 10 آجدار نمودار 11 ماه پیش

خاموت خاموت مثلثی 8 آجدار

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

199,000 0.00% خاموت مثلثی 8 آجدار نمودار 11 ماه پیش

خاموت خاموت سنجاقی 12 آجدار

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

196,000 0.00% خاموت سنجاقی 12 آجدار نمودار 11 ماه پیش

خاموت خاموت سنجاقی 10 آجدار

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

195,000 0.00% خاموت سنجاقی 10 آجدار نمودار 11 ماه پیش

خاموت خاموت سنجاقی 8 آجدار

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

210,000 0.00% خاموت سنجاقی 8 آجدار نمودار 9 ماه پیش

خاموت خاموت مهندسی 12 آجدار

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

195,000 0.00% خاموت مهندسی 12 آجدار نمودار 9 ماه پیش

خاموت خاموت مهندسی 10 آجدار

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

195,000 0.00% خاموت مهندسی 10 آجدار نمودار 9 ماه پیش

خاموت خاموت مهندسی 8 آجدار

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

195,000 0.00% خاموت مهندسی 8 آجدار نمودار 9 ماه پیش
2,050,000 0.00% پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده دسته 2 طول 3/0 نمودار 9 ماه پیش
1,850,000 0.00% پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده دسته 2 طول 2/4 نمودار 9 ماه پیش
1,700,000 0.00% پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده دسته 2 طول 2/0 نمودار 9 ماه پیش

پایه فنس پایه فنس 5 لوله گالوانیزه طول 3/0

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

2,000,000 0.00% پایه فنس 5 لوله گالوانیزه طول 3/0 نمودار 9 ماه پیش

پایه فنس پایه فنس 5 لوله گالوانیزه طول 2/4

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

1,850,000 0.00% پایه فنس 5 لوله گالوانیزه طول 2/4 نمودار 9 ماه پیش

پایه فنس پایه فنس 5 لوله گالوانیزه طول 2/0

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

220,000 0.00% پایه فنس 5 لوله گالوانیزه طول 2/0 نمودار 9 ماه پیش
2,650,000 0.00% پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده طول 2/4 نمودار 9 ماه پیش
2,050,000 0.00% پایه فنس 5 لوله سیاه رنگ شده طول 2/4 نمودار 9 ماه پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.